ایمنی میدان های الکترومغناطیسی 3ایمنی میدان های الکترومغناطیسی 3

برای جلوگیری از آسیب به سلامتی انسان در اثر پرتوگیری امواج الکترومغناطیسی، سازمان هایی از قبیل ICNIRP اقدام به تدوین استانداردهای گوناگونی نموده اند.


1- قوانین و استانداردها

1-1- حدود و قوانین برای ایمنی افراد

برای جلوگیری از آسیب به سلامتی انسان در اثر پرتوگیری امواج الکترومغناطیسی، سازمان هایی از قبیل ICNIRP اقدام به تدوین راهنماها و استانداردهای گوناگونی نموده اند. ICNIRP مخفف "انجمن بین المللی حفاظت در برابر پرتوهای غیریونیزان" می باشد. این انجمن یک سازمان غیردولتی متشکل از دانشمندان مستقل از سراسر دنیا می باشد و همکاری بسیار نزدیکی با سازمان بهداشت جهانی (WHO) دارد.

   

شکل 16: چگونگی تعیین حدود EMF

 

جدیدترین حدود پرتوگیری پایه ای با در نظر گرفتن اثرات کوتاه مدت بدست می آیند. هنوز هم بسیاری از مطالعات در رابطه با اثرات بلند مدت در حال انجام هستند، اما به هیچ نتیجه مشخصی دست نیافته اند. بنابراین هنوز توصیه ای در این خصوص وجود ندارد.

حدود پایه ای فقط با استفاده از تکنیک های آزمایشگاهی پرهزینه قابل سنجش هستند. بنابراین سازمان های متولی بهداشت الکترومغناطیس، حدودی به نام حدود مرجع معرفی نموده اند. حدود مرجع به راحتی قابل اندازه گیری هستند.

 

شکل 17: حدود پایه ای و مرجع پرتوگیری EMF

 

هر کشوری رهیافت متفاوتی نسبت به حدود تعیین شده در توصیه نامه ها، دستورالعمل ها، استانداردها و مقررات مختلف دارد. به طور کلی، حدود مردمی سختگیرانه تر از حدودی است که برای پرتوگیری شغلی لحاظ می شود. به این دلیل که فرض می شود کارگران با تجربه و ماهر هستند و برای مواجه با امواج آموزش های لازم را دیده اند. همچنین در رابطه با منابع تابش و میزان پرتوگیری در محیط کار خود اطلاعات دارند، راهکارهای حفاظتی را به خوبی می شناسند و بکار می بندند و مجهز به تجهیزاتی برای تست و پایش امواج هستند. در این مورد، مفهوم ایمنی EMF اعمال می شود که شامل اطلاعات پایه ای EMF و راهکارهای پیشگیرانه می باشد. چون این اقدامات برای سایر افراد نمی تواند انجام گیرد، حدود پرتوگیری مردمی کمتر از شغلی در نظر گرفته می شود که ایمنی مردم عادی تضمین گردد.

مردمی-خط قرمز رنگ

شغلی-خط زرد رنگ

شکل 18: نمودار حدود پرتوگیری شغلی و مردمی ICNIRP 1998

 

سازمان های بین المللی زیر دارای نمودارهایی برای تعیین حدود پرتوگیری می باشند: