گفتگوئي با دكتر Paolo Vecchiaگفتگوئي با دكتر Paolo Vecchiaگفتگوئي با دكتر Paolo Vecchia رئيس سازمان ICNIRP

اندازه گيري تشعشع امواج راديوئياندازه گيري تشعشع امواج راديوئياندازه گيري انرژي تابشي امواج راديوئي با استفاده از دستگاه SMP

معیارهای انتخاب دستگاه پرتابل سنجشمعیارهای انتخاب دستگاه پرتابل سنجشمعیارهای انتخاب دستگاه پرتابل اندازه گیری سنجش میدان الکترومغناطیسی

سیستم پایش دائم فرکانس های رادیوئیسیستم پایش دائم فرکانس های رادیوئیرشد تکنولوژی ارتباطات مخابراتی نگرانی عمومی در رابطه با میزان قرارگیری مردم در معرض امواج الکترومغناطیسی را افزایش داده است.

تأثیر امواج الکترومغناطیس بر سلامتتأثیر امواج الکترومغناطیس بر سلامتامواج الکترومغناطیس چه تأثیری بر سلامت انسان دارند؟ آیا واقعا این امواج تأثیر منفی بر سلامت می‌گذارند؟

ایمنی میدان‌های الکترومغناطیسی 1ایمنی میدان‌های الکترومغناطیسی 1در محیط زندگی ما میدان های الکترومغناطیسی مختلف وجود دارند.

ایمنی میدان های الکترومغناطیسی 2ایمنی میدان های الکترومغناطیسی 2میدان های الکترومغناطیسی می توانند تاثیرات بیولوژیکی منفی بر بدن انسان داشته باشند که می تواند برای سلامتی خطرناک باشد.

ایمنی میدان های الکترومغناطیسی 3ایمنی میدان های الکترومغناطیسی 3برای جلوگیری از آسیب به سلامتی انسان در اثر پرتوگیری امواج الکترومغناطیسی، سازمان هایی از قبیل ICNIRP اقدام به تدوین استانداردهای گوناگونی نموده اند.

ایمنی میدان های الکترومغناطیسی 4ایمنی میدان های الکترومغناطیسی 4استفاده از دستگاه های اندازه گیری مناسب تنها راه ارزیابی دقیق پرتوگیری EMF در محیط است.