اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU)

اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU)، آژانس تخصصی سازمان ملل در زمینه مخابرات و فناوری اطلاعات (ICTs) می باشد.


به مدت تقریبا 150 سال، اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) در زمینه استفاده جهانی مشترک از طیف رادیویی، تشویق کشورهای دنیا به همکاری های بین المللی در زمینه تخصیص مدارهای ماهواره، بهبود زیرساخت های مخابراتی در کشورهای در حال توسعه و تدوین استانداردهای بین المللی برای بهبود ارتباطات طیف وسیعی از سیستم های مخابراتی، فعالیت نموده است. از شبکه های پهن باند و نسل جدید فناوری های بی سیم گرفته تا ناوبری فضایی و دریایی، ستاره شناسی رادیویی، هواشناسی بر پایه ماهواره ها و پوشش شبکه ثابت تلفن و فناوری های پخش سراسری اینترنت و تلویزیون، اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) متعهد به برقراری ارتباط با دنیا می باشد. 

Plenipotentiary Conference که بالاترین نهاد سیاست گذاری در اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) می باشد، قانون شماره 176 با عنوان "پرتوگیری انسان و اندازه گیری میدان های الکترومغناطیسی" (بوسان، 2014( را تصویب کرد.

 

بین بخش های مختلف تدوین استانداردهای مخابرات (ITU-T) در اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU)، گروه مطالعاتی 5 (SG5)، گروه مطالعاتی پیشرو در زمینه جنبه های محیط زیستی و سلامت پدیده های الکترومغناطیسی و تغییر آب و هوا می باشد.

تیم کاری 2 در گروه مطالعاتی 5 مسائل مربوط به میدان های الکترومغناطیسی را با عنوان گزارش Question 7/5 بررسی می کند: "پرتوگیری انسان در معرض میدان های الکترومغناطیسی (EMF) ناشی از سیستم های رادیویی و تجهزات تلفن همراه". استانداردهای بین المللی تهیه شده (توصیه نامه های ITU-T)، چارچوب بسیار مناسبی برای مدیریت پرتوگیری انسان در معرض امواج منتشره از تجهیزات مخابراتی (راهنماهای تنظیم مقررات) را ارائه می کنند. اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU)، توصیه هایی برای ارزیابی پرتوگیری انسان بر پایه توصیه نامه های موجود ITU-T و استانداردهای دیگر که بوسیله سایر سازمان های تدوین استاندارد (SDO) ارائه شده اند، پیشنهاد می دهد. 

برای رسیدن به این اهداف، گزارش Question 7/5 نگاهی به تکنیک ها و روش های  اندازه گیری و همچنین مدل های عددی برای ارزیابی میدان های الکترومغناطیسی ناشی از سیستم های مخابراتی و ترمینال های رادیویی دارد.

اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) استانداردها و گزارشات زیر را تدوین نموده است.

 

توصیه نامه ITU-T K.52

راهنمای تطابق با حدود پرتوگیری انسان در معرض میدان های الکترومغناطیسی

توصیه نامه ITU-T K.61

راهنمای اندازه گیری و تخمین عددی میدان های الکترومغناطیسی برای تطابق با حدود پرتوگیری انسان برای تاسیسات مخابراتی

توصیه نامه ITU-T K.70

تکنیک های کاهشی برای محدود کردن پرتوگیری انسان در معرض میدان های الکترومغناطیسی در مجاورت ایستگاه های مخابراتی

EMF Estimator

EMF Estimator نرم افزاری است که از روش شناسی ارائه شده در ITU-T K.70 برای محاسبه میزان پرتوگیری فرکانس رادیویی تجمعی در نزدیکی آنتن های فرستنده استفاده می کند.

توصیه نامه ITU-T K.83

مانیتورینگ امواج الکترومغناطیسی

توصیه نامه ITU-T K.90

تکنیک های ارزیابی و روشهای بررسی تطابق با حدود پرتوگیری پرسنل اپراتور شبکه در معرض میدان های الکترومغناطیسی فرکانس برق

توصیه نامه ITU-T K.91

راهنمای ارزیابی، تحلیل و پایش پرتوگیری انسان در معرض میدان های الکترومغناطیسی فرکانس رادیویی

توصیه نامه ITU-R BS.1698

ارزیابی میدان های منتشره از سیستم های فرستنده پخش زمینی در حال کار با طیف های فرکانسی مختلف برای بررسی پرتوگیری تابش غیریونیزان

گزارش ITU-D سوال 23/1

استراتژی ها  و سیاست های مناسب در رابطه با پرتوگیری انسان در معرض میدان های الکترومغناطیسی

کتاب راهنمای ITU-R

پایش طیف الکترومغناطیسی