صداسنج - پرتابل

مدل : DB100

پارامتر : شدت صدا

شرکت سازنده : کیمو

 

قابلیت اندازه گیری شدت صدا DB ، LA وLA eq

سایر پارامترهای LAsmin، LAsmax، LAFmin، LAFmax

دارای مد Fast ، Slow

فرکانس اندازه گیری A

به همراه کیف و گواهی کالیبراسیون

 

 

 

 

Download