صداسنج - پرتابل

مدل : DB200

پارامتر : شدت صدا

شرکت سازنده : کیمو

 

قابلیت اندازه گیری شدت صدا

Lxy - LxyMax - LxyMin  

Lxe - Lxeq,DI - Lxeq,I

Lxeq,DIMax - Lxeq,DIMin

قابلیت ذخیره اطلاعات

قابلیت اتصال به کامپیوتر به همراه کابل و نرم افزار    

فرکانس اندازه گیری  A , c , z     

دارای مود اندازه گیری  Fast , Slow , ImPulse , Peak   

به همراه کیف و گواهی کالیبراسیون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download