صداسنج - پرتابل

مدل : SDA

پارامتر : شدت صدا

شرکت سازنده : کیمو

 

قابلیت اندازه گیری شدت صوت

قابلیت اندازه گیری پارامترهای LSmin,LSmax ,LAFmin , LAFmax, LA

فرکانس اندازه گیری A

به همراه کیف و گواهی کالیبراسیون

 

 

 

Download