فشارسنج - مانومتر مایع

مدل : LU

پارامتر : فشار

شرکت سازنده : کیمو

مانومتر مایع ستونی U شکل

قابلیت تنظیم نقطه صفر

نوع محلول AWS10 , VOLT 1 S

رنج اندازه گیری ۱۰± ، ۲۰± ، ۵± ، ۸۰± ، ۱۶۰± ، ۳۱۰± میلی بار

فشارمثبت ، منفی ، اختلاف فشار

 

 

 

 

 

Download