فشارسنج - مانومتر مایع

مدل : VH

پارامتر : فشار

شرکت سازنده : کیمو

مانومتر مایع مورب

دارای دو رنج اندازه گیری با حساسیت مختلف

افقی و به صورت V شکل

نوع محلول AWS 10

 

 

 

 

 

Download